Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BetaDent Specjalistyczne Centrum Dentystyczno- Lekarskie 73-120 Chociwel ul. Jana Pawła II/1, którego reprezentuje dr n.med. Katarzyna Betleja

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i celach marketingowych z nimi związanych na podstawie art.. 9 ust.2 h RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą kontrahenci świadczący usługi diagnostyczne, księgowe i doradcze, pracownia protetyczna, pracownia radiologiczna,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Pacjenta i prawach pacjenta

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich.

10) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu

© 2021 Beta Dent Chociwel. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin